Posiedzenie Komitetu Nauk Prawnych

(15 grudnia 2015 r.)

 

Posiedzenie inauguracyjne Komitetu Nauk Prawnych PAN, otworzył prof. dr hab. S. Filipowicz, Dziekan Wydziału I PAN, składając gratulacje, przekazując wyrazy uznania i życzenia owocnych prac członkom Komitetu wybranym na kadencję 2015 -2018.

Akty powołania otrzymali: prof dr hab. F. Longchamps de Berier, prof dr hab. W. Dajczak, prof dr hab. T. Giaro, prof. KUL dr hab. M. Sitarz, prof. UW dr hab. M. Wyrzykowski, prof. dr hab.   K.Chojnicka, prof. dr hab. A. Dziadzio, prof. dr hab. B. Sitek, prof. dr hab. Z. Witkowski, prof. dr hab. M. Zubik, prof. dr hab. J. Pisuliński, prof. dr hab. J. Malec, prof. dr hab. A. Szmyt, prof. dr hab. E. Bagińska, prof. dr hab. A. Wróbel, prof. UW dr hab. R. Grzeszczak, prof. dr hab. R. Markiewicz, prof. UMCS dr hab. R. Mojak, prof. dr hab. F. Zoll, prof. dr hab. B. Banaszak, prof. dr hab. W. Czapliński, dr hab. M. Kowalski, prof. US dr hab. J. Ciapała, prof. UW dr hab. K. Rączka, prof dr hab. K. Skotnicki, prof. dr hab. M. Andrzejewski, prof. dr hab. K. Krajewski, prof. dr hab. R. Wieruszewski, dr hab. H. Żakowska-Henzler.  Zgodnie z art. 28 ust. 2 i art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. z 2015 r., poz. 1082), oprócz osób wybranych przez środowisko naukowe w skład Komitetu weszli członkowie Polskiej Akademii Nauk: prof. dr hab. E. Łętowska, prof. dr hab. H. Olszewski, prof. dr hab. S. Waltoś.

Komitet przyjął następujący porządek obrad: a) wybór przewodniczącego, b) wybór zastępców przewodniczącego, c) wybór członków prezydium, d) wybór sekretarza, e) wybór członków Komisji Wyborczej. Powołano Komisję Skrutacyjną.

Na stanowisko Przewodniczącego Komitetu, prof. dr hab. S. Waltoś zgłosił kandydaturę prof. dr hab. M. Zubika, Sędziego Trybunału Konstytucyjnego, członka Komitetu kadencji 2011-2015 oraz wieloletniego członka Komisji Wyborczej i sekretarza Komitetu poprzednich kadencji. W tajnym głosowaniu oddano 29 głosów, w tym 1 nieważny, kandydaturę poparło 26 członków Komitetu, przeciw było 2 głosujących. Dziekan Wydziału I PAN przekazał gratulacje nowo wybranemu przewodniczącemu Komitetu. Dziękując za okazane zaufanie, prof. dr hab. M. Zubik wyraził pogląd, że w czasach, w których prawo staje przed wielkim wyzwaniem i musi zmierzyć się z trudną rzeczywistością, wspólna praca naukowa, stanowiąca rodzaj służby publicznej, pozwoli – ponad osobistymi urazami – „scalić to co pęknięte i nadwyrężone”.

Przed przystąpieniem do kolejnego punktu porządku obrad, przewodniczący Komitetu przypomniał, że dobrym i ugruntowanym zwyczajem przy wyborze wiceprzewodniczących jest uwzględnienie parytetu geograficznego, różnorodności dziedzin naukowych oraz zróżnicowania pokoleniowego. Członkowie Komitetu (prof. dr hab. J. Malec, prof. KUL dr hab. M. Sitarz, prof. UW dr hab. M. Wyrzykowski, prof. dr hab. T. Giaro oraz prof. dr hab. F. Zoll), wskazując na wieloletnie doświadczenie organizacyjne oraz zasługi naukowe zgłosili następujące kandydatury na stanowiska zastępców przewodniczącego Komitetu: prof. dr hab. K. Chojnicą, prof. dr hab. F. Longchamps de Berier, prof. dr hab. A. Szmyta, prof. UW dr hab. K. Rączkę, prof. dr hab. E. Bagińską. W tajnym głosowaniu trzech kandydatów uzyskało taką samą liczbę głosów (prof. dr hab. E. Bagińska, prof. dr hab. K. Chojnicka i prof. dr hab. A. Szmyt). W drugiej turze wyborów na stanowiska wiceprzewodniczących Komitet wybrał: prof. dr hab. K. Chojnicką oraz prof. dr hab. E. Bagińską.

Przystępując do wyboru członków Prezydium, które może składać się nie więcej niż z siedmiu osób, członkowie Komitetu (prof. KUL dr hab. M. Sitarz, prof. UW dr hab. M. Wyrzykowski, prof. dr hab. B. Sitek), zgłosili następujące kandydatury: prof. UMSC dr hab. R. Mojaka, prof. dr hab. A. Szmyta, prof. dr hab. Longchamps de Berier, prof. dr hab. B. Sitka. Zgłoszeni kandydaci zostali wybrani większością głosów.

Prof. dr hab. E. Łętowska zgłosiła kandydaturę dr hab. K. Osajdy na stanowisko sekretarza naukowego Komitetu wskazując na jego wieloletnie doświadczenie, rzetelność naukową, udział w pracach Komitetu poprzedniej kadencji oraz Akademii Młodych Uczonych. W głosowaniu dr hab. K. Osajda został wybrany na to stanowisko.

W kolejnym głosowaniu Komitet wybrał prof. UW dr hab. R. Grzeszczaka, dr hab. M. Kowalskiego, prof. KUL dr hab. M. Sitarza, prof. dr hab. K. Skotnickiego, prof. dr hab. Z. Witkowskiego w skład Komisji Wyborczej.

Jednym z pierwszych i najistotniejszych zadań jakie stoją przed ukonstytuowanym Komitetem jest wybór redaktora naczelnego oraz kolegium redakcyjnego miesięcznika „Państwo i Prawo”. Konieczne jest bowiem zapewnienie stabilności w funkcjonowaniu pisma oraz rzetelne przygotowanie nadchodzącego jubileuszu 70-lecia jego istnienia (prof. dr hab. M. Zubik). „Państwo i Prawo” ukazuje się regularnie od wielu lat, a na jego łamach publikują najwybitniejsi prawnicy. Staraniem redaktora naczelnego pismo zostało wzbogacone o nowe inicjatywy, które przybrały postać: a) cyklicznych i uroczystych „wykładów Państwa i Prawa” wygłaszanych przez wybitnych naukowców krajowych i zagranicznych; b) „debat Państwa i Prawa” o doniosłych prawnych i społecznych problemach; c) dyskusji problemowych o kierunkach reform i kodyfikacji prawa. Staraniom tym sprzyja wzorcowa współpraca z wydawcą miesięcznika oraz wparcie merytoryczne i legitymacja ze strony Komitetu. Wszystkie dotychczasowe działania redaktora naczelnego stanowią kontynuację i rozwój linii redakcyjnej wytyczonej przez kierującego wiele lat pismem – prof. dr hab. L. Kubickiego. Zasadniczym wyzwaniem na przyszłość pozostaje zmiana wyników parametrycznej oceny czasopisma przez uzyskanie najwyższej możliwej punktacji dla „Państwa i Prawa” (prof. dr hab. A. Wróbel).

W związku z upływem kadencji redaktora naczelnego „Państwa i Prawa” z dniem 31 grudnia 2015 r., wobec braku sprzeciwu członków Komitetu, prof. dr hab. M. Zubik, zaproponował uzupełnienie porządku obrad Komitetu o punkt poświęcony dyskusji i wyborowi redaktora naczelnego miesięcznika. Głos zabrali: prof. dr hab. E. Łętowska, prof. dr hab. S. Waltoś, prof. UW dr hab. M. Wyrzykowski oraz prof. UW dr hab. K Rączka. W dyskusji podkreślono znakomite zasługi prof. dr hab. A. Wróbla jako redaktora naczelnego „Państwa i Prawa” oraz ogromne zainteresowanie, jakimi cieszą się nowe inicjatywy redakcji. Nie ulega bowiem wątpliwości, że miesięcznik jest jednym z najdłużej wydawanych i najbardziej prestiżowych czasopism prawniczych. Problem niskiej punktacji parametrycznej, niezależny od działań kolegium redakcyjnego, stanowi zaś dowód deficytu oraz niedoskonałości ministerialnego systemu parametrycznej oceny czasopism prawniczych. Podkreślając, że jedną z przyczyn sukcesu „Państwa i Prawa” jest stabilność redakcji, i związana z nią możliwość wieloletniego planowania rozwoju czasopisma, Członkowie Komitetu wyrazili uznanie dla działań prof. dr hab. A. Wróbla, jako redaktora naczelnego zwracając się z prośbą o kontynuację

Komitet jednogłośnie wybrał prof. dr hab. A. Wróbla na kolejną kadencję redaktora naczelnego „Państwa i Prawa”, zobowiązując go jednocześnie do przedstawienia informacji o proponowanym składzie kolegium redakcyjnego.

Przewodniczący Komitetu poinformował członków o kolejnych planach i posiedzeniach Komitetu.

 

Michał Ziółkowski

 

Sprawozdanie zostało opublikowane na łamach miesięcznika "Państwo i Prawo" wydawanego przez Wolters Kluwer Polska.