POSIEDZENIE KOMITETU NAUK PRAWNYCH PAN

(WARSZAWA, 2.3.2017 r.)

 

Pierwsza część posiedzenia Komitetu Nauk Prawnych PAN została poświęcona bieżącym sprawom Komitetu, druga – reformie procedury wyborczej do Komitetu, a trzecia – stanowisku Komitetu w sprawie aktualnej sytuacji w kraju. Dwóm pierwszym częściom posiedzenia przewodniczył prof. M. Zubik, a części trzeciej – prof. E. Bagińska.

 

Prof. M. Zubik przekazał zebranym informacje: 1) o prośbie dziekana Wydziału I PAN, prof. S. Filipowicza, o przekazanie informacji o ewentualnych kandydatach w tegorocznych wyborach na członków zagranicznych PAN; 2) o powołaniu przez Prezydium Komitetu – na wniosek redaktora naczelnego „Państwa i Prawa”, prof. A. Wróbla – Sądu Konkursowego LII Konkursu „Państwa i Prawa” na najlepsze prace habilitacyjne i doktorskie z dziedziny nauk prawnych; 3) o projekcie kryteriów oceny komitetów naukowych PAN przygotowanym przez Zespół doradczy do opracowania kryteriów oceny działalności komitetów naukowych, problemowych i narodowych PAN oraz regulaminu określającego tryb wyboru członków i organów tych komitetów, powołany przez prezesa PAN, i toczących się w Akademii pracach nad reformą procedury wyborczej do komitetów naukowych PAN; 4) o odmowie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego powołania osób zarekomendowanych przez Komitet do Zespołu specjalistycznego do oceny czasopism naukowych dla potrzeb przeprowadzenia kompleksowej oceny działalności naukowej lub badawczo-rozwojowej jednostek naukowych, powołanego przy Ministrze Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Prof. M. Zubik przedstawił również propozycję prof. S. Waltosia, aby najbliższe posiedzenie Komitetu miało formę sesji naukowej poświęconej upamiętnieniu 150. rocznicy urodzin Leona Petrażyckiego. Komitet przyjął tę propozycję jednogłośnie.

 

W drugiej części posiedzenia prof. K. Skotnicki, przewodniczący zespołu pracującego nad reformą procedury wyborczej do Komitetu, przedstawił wyniki ankiety przeprowadzonej wśród członków Komitetu w sprawie kierunków tej reformy. Zasadniczym wnioskiem wynikającym z ankiety było poparcie idei zmiany procedury wyborczej do Komitetu.

 

W dyskusji po przedstawieniu wyników ankiety podniesiono m.in. problem wpływu określenia liczby głosów poparcia potrzebnych do zgłoszenia danej osoby jako kandydata na członka Komitetu oraz liczby osób, na które można zagłosować w wyborach do Komitetu, na legitymizację Komitetu jako ciała mającego reprezentować prawnicze środowisko naukowe, obecne zarówno w większych, jak i mniejszych ośrodkach akademickich (prof. J. Pisuliński). Zwrócono też uwagę na znikomą aktywność osób mających czynne prawo wyborcze w wyborach do Komitetu (prof. J. Malec) i na problem samozgłoszenia się danej osoby jako kandydata w wyborach do Komitetu (prof. K. Chojnicka, prof. E. Łętowska, prof. H. Żakowska-Henzler). Prof. M. Zubik zaproponował, aby Komitet podjął decyzje kierunkowe w sprawie podstawowych założeń reformy. Propozycja ta spotkała się z aprobatą, po czym Komitet większością głosów poparł formę elektroniczną głosowania, wykluczenie możliwości samozgłoszenia się kandydata i utrzymanie liczby maksymalnie 10 głosów możliwych do oddania w wyborach. Z kolei jednogłośnie Komitet przesądził o dwustopniowości wyborów (wprowadzenie listy kandydatów), utrzymaniu jednego okręgu wyborczego dla całego kraju oraz ustanowieniu więcej niż jednego sposobu zgłaszania kandydatów. Komitet powierzył zespołowi pracującemu nad reformą procedury wyborczej przedstawienie propozycji tych sposobów. Następnie prof. M. Zubik poprosił, aby zespół sformułował projekt nowego regulaminu wyborów do Komitetu i przedstawił go na posiedzeniu we wrześniu.

 

Część trzecią posiedzenia poświęcono dyskusji nad projektem stanowiska Komitetu w sprawie obecnej sytuacji w Polsce. Projekt przedstawiła prof. K. Chojnicka. Jak poinformowała, u genezy pomysłu przedstawienia projektu stanowiska legły liczne głosy w środowisku prawniczym wskazujące na potrzebę zajęcia przez Komitet stanowiska we wskazanej sprawie. Pod obrady poddano tekst projektu uwzględniający propozycje zmian zgłoszone przed posiedzeniem przez prof. E. Łętowską.

 

W dyskusji zaproponowano, aby Komitet zajął bardziej stanowcze stanowisko niż to zaproponowane w projekcie (prof. J. Malec). Podkreślono jednak, że ideą leżącą u podstaw projektu stanowiska była chęć nadania mu możliwie ponadczasowego charakteru, dlatego celowo założono nieodnoszenie się do poszczególnych wydarzeń bieżącego życia publicznego w Polsce (prof. K. Chojnicka). Postanowiono zatem dyskutować nad projektem w wersji pierwotnej. Komitet przyjął natomiast propozycję prof. H. Olszewskiego, uzupełniającą tekst projektu stanowiska. Zaproponowano również, aby w tekście stanowiska odnieść się do uchwały nr 1/2015 Komitetu z 26.11.2015 r. o naruszeniach Konstytucji (prof. M. Wyrzykowski). Komitet postanowił odwołać się do uchwały z 2015 r. Poza tym zaakceptowano niewielkie zmiany redakcyjne w tekście. Po przygotowaniu i rozdaniu członkom Komitetu ostatecznego tekstu projektu stanowiska prof. E. Bagińska poddała go pod głosowanie. W głosowaniu wzięło udział 18 członków Komitetu. Stanowisko przyjęto jednogłośnie.

 

Jakub Karczewski

 

 

Sprawozdanie opublikowano na łamach miesięcznika „Państwo i Prawo” (nr 4/2017), wydawanego przez Wolters Kluwer Polska.