KOMUNIKAT KOMITETU NAUK PRAWNYCH PAN

w sprawie nagrody im. Leona Petrażyckiego (2014 r.)

Komitet Nauk Prawnych PAN informuje, że na posiedzeniu plenarnym 6 listopada 2014 r. Wydział I Nauk Humanistycznych i Społecznych PAN przyznał nagrodę w dziedzinie prawa im. Leona Petrażyckiego dr Wojciechowi Brzozowskiemu za pracę pt. „Bezstronność światopoglądowa władz publicznych w Konstytucji RP”.

Nagroda im. Leona Petrażyckiego przyznawana jest za wybitne i twórcze prace naukowe osobom pracującym naukowo bez względu na posiadany stopień i tytuł naukowy oraz niezależnie od miejsca zatrudnienia. Kandydatów do nagrody mogą zgłaszać członkowie komisji nagród, prezydia komitetów naukowych przy Wydziale I Nauk Społecznych PAN oraz rady naukowe placowe Wydziału.

Na posiedzeniu plenarnym 26 czerwca 2014 r., Komitet Nauk Prawnych PAN jednogłośnie upoważnił Prezydium Komitetu do zgłoszenia do nagrody im. Leona Petrażyckiego następujących kandydatur: dr Borysiaka Witolda za pracę pt. Dziedziczenie. Konstrukcja prawna i ochrona” (2013); dr Brzozowskiego Wojciecha za pracę pt. „Bezstronność światopoglądowa władz publicznych w Konstytucji RP” (2011); prof. dr hab. Kruk Marię wraz z zespołem za pracę pt.  Mandat przedstawicielski w teorii, prawie i praktyce poselskiej” oraz „Representational mandate in the Polish Deputies’ practice (2013); prof. SWPS dr hab. Piechowiaka Marka za pracę pt. „Dobro wspólne jako fundament polskiego porządku konstytucyjnego” (2012) oraz dr Wiewiórowską-Domagalską Anetę za pracę Consumer sales guarantees in the European Union” (2013).

Ponadto Rada Naukowa Instytut Nauk Prawnych PAN zgłosiła następujące kandydatury: dr Gruszczyńskiego Łukasza za pracę pt. „Regulating Health and Environmental Risks under WTO Law. A critical analysis of the SPS Agreement” (2010); prof. dr hab.  Lasocika Zbigniewa za pracę pt. “Dzielnicowy w nowoczesnej formacji policyjnej” (2011); prof. INP PAN dr hab. Saganka Przemysława za pracę pt. „Akty jednostronne państw w prawie międzynarodowym” (2010); prof. INP PAN dr hab. Kowalik-Bańczyk Krystynę za pracę pt. „Prawo do obrony w unijnych postępowaniach antymonopolowych – w kierunku unifikacji standardów proceduralnych w Unii Europejskiej (2012); prof. dr hab. Wieruszewskiego Romana wraz z zespołem za pracę pt. „Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich (Osobistych) i Politycznych” (2012); prof. dr hab. Wójcik Dobrochnę wraz z zespołem za pracę pt. „Społeczno-polityczne konteksty współczesnej przestępczości w Polsce” (2013).

Uroczyste wręczenie nagród naukowych Wydziału I PAN odbyło się 9 grudnia 2014 r. w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie.