Uchwała Nr 1/2012

Komitetu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk

z dnia 22 marca 2012 r.

w sprawie regulaminu Komitetu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk

 

Na podstawie § 44 Statutu Polskiej Akademii Nauk stanowiącego załącznik do uchwały Nr 8 Zgromadzenia Ogólnego Polskiej Akademii Nauk z dnia 24 listopada 2010 r. zatwierdzonej przez Prezesa Rady Ministrów w dniu 28 grudnia 2010 r. uchwala się, co następuje:

 

§ 1

Komitet Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk powołany uchwałą Nr 2/2011 Zgromadzenia Ogólnego Polskiej Akademii Nauk z dnia 26 maja 2011 r. uchwala regulamin Komitetu, stanowiący załącznik do uchwały.

 

§ 2

Uchwała wchodzi w życie następnego dnia po dniu jej zatwierdzeniu zgodnie z Statutem Polskiej Akademii Nauk.

 

 

 

Przewodniczący Komitetu Nauk Prawnych

 

Mirosław Wyrzykowski

 

Załącznik do uchwały Nr 1/2012 Komitetu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk

z dnia 22 marca 2012 r.

 

Regulamin

Komitetu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk

 

§ 1

 1. Do zakresu działania Komitetu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk, zwanego dalej „Komitetem”, należą sprawy wymienione w art. 36 ust. 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. Nr 96 poz. 619 ze zm.), z uwzględnieniem specyfiki dyscyplin w dziedzinie nauk prawnych.

 1. Komitet w szczególności może:

  1) przeprowadzać oceny stanu czasopiśmiennictwa prawniczego,

  2) przeprowadzać oceny stanu nauk prawnych,

  3) przeprowadzać oceny stanu i potrzeb prawniczych instytucji naukowych,

  4) zajmować stanowisko odnośnie do kształcenia studentów i rozwoju młodej kadry naukowej w zakresie dyscyplin w dziedzinie nauk prawnych,

  5) zajmować stanowisko w sprawach doniosłych społecznie problemów prawnych,

  6) przygotowywać opinie i ekspertyzy w zakresie tworzenia i stosowania prawa,

  7) organizować konferencje naukowe,

  8) organizować współpracę z prawniczymi organizacjami pozarządowymi i ośrodkami naukowymi,

  9) wspierać rozwój międzynarodowych kontaktów naukowych.

 2. Komitet sprawuje nadzór organizacyjny nad miesięcznikiem „Państwo i Prawo”.

 

§ 2

Organami Komitetu są:

1) Przewodniczący Komitetu,

2) Prezydium Komitetu.

§ 3

Do zadań Przewodniczącego Komitetu w szczególności należy:

1) zwoływanie posiedzeń plenarnych Komitetu nie mnie niż trzy razy do roku, ustalenie projektu porządku obrad i przewodniczenie tym zebraniom,

2) zwoływanie posiedzeń Prezydium Komitetu, stosownie do potrzeb, ustalenie projektu porządku obrad i przewodniczenie tym zebraniom,

3) wyznaczanie zadań Zastępców Przewodniczącego oraz Sekretarza Komitetu,

4) koordynacja prac Komitetu, jego Prezydium i członków,

6) reprezentowanie Komitetu na zewnątrz.

 

§ 4

 1. W skład Prezydium Komitetu wchodzą: Przewodniczący Komitetu, dwóch Zastępców Przewodniczącego, Sekretarz Komitetu oraz czterech członków Komitetu.

 2. Do zadań Prezydium Komitetu należy podejmowanie uchwał, w szczególności w sprawach:

1) propozycji okresowych kierunków i form działania Komitetu,

2) planowania terminarza i porządku dziennego posiedzeń,

3) wstępnych propozycji stanowisk merytorycznych Komitetu,

4) rozstrzygnięć w zakresie zleconym przez Komitet.

 

§ 5

Do zadań zebrania plenarnego Komitetu należy przeprowadzanie debat w sprawach z zakresu działania Komitetu oraz podejmowanie uchwał, w szczególności w sprawach określonych w § 1 ust. 2 i 3 regulaminu.

 

§ 6

Przewodniczący Komitetu zwołuje zebranie plenarne Komitetu lub posiedzenie Prezydium Komitetu z własnej inicjatywy lub na wniosek nie mniej niż trzydziestu procent członków Komitetu lub Prezydium Komitetu.

 

§ 7

 1. Przewodniczący Komitetu zawiadamia o terminach posiedzeń nie później niż na 14 dni przed wyznaczonym terminem posiedzenia.

 2. Zawiadomienie następuje w sposób zwyczajowo przyjęty, z możliwością wykorzystania drogi listowej, telefonicznej, poczty elektronicznej.

 3. Przewodniczący Komitetu może zaprosić do udziału w posiedzeniu – bez prawa głosowania – osoby spoza składu Komitetu.

 4. Członkowie Komitetu każdorazowo zawiadamiają przewodniczącego Komitetu w sposób zwyczajowo przyjęty o niemożności wzięcia udziału w posiedzeniu.

§ 8

 1. Uchwały Prezydium Komitetu oraz uchwały zebrań plenarnych Komitetu podejmowane są w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy liczby członków.

 2. Uchwały w sprawach personalnych podejmowane są w głosowaniu tajnym.

 1. W sprawach niecierpiących zwłoki, z wyłączeniem spraw personalnych, Przewodniczący Komitetu może zarządzić głosowanie w drodze korespondencyjnej lub z wykorzystaniem poczty elektronicznej.

 

§ 9

 1. Z posiedzeń Prezydium Komitetu i zebrań plenarnych Komitetu sporządza się protokół, który podpisuje osoba przewodnicząca posiedzeniu i protokolant.

 2. Protokół doręcza się w sposób zwyczajowo przyjęty członkom Komitetu.

 

§ 10

 1. W strukturze Komitetu mogą działać sekcje, komisje i zespoły zadaniowe, o których mowa w § 6 ust. 1 pkt. 5 Regulaminu trybu wyboru członków komitetu naukowego i jego organów (załącznik do uchwały nr 28/2011 Prezydium PAN z dnia 26.05.2011).

 2. Do sekcji i komisji wchodzą członkowie Komitetu.

 3. Zebranie plenarne Komitetu może powołać w drodze uchwały zespoły do realizacji określonych zadań, ustalając zakres i termin ich działania.

 4. W skład zespołów, o których mowa w ust. 3 mogą wejść osoby spoza Komitetu.

 

§ 11

 1. Zebranie plenarne Komitetu wybiera członków, przewodniczącego i zastępcę przewodniczącego tworzonych sekcji, komisji oraz zespołu.

 2. Przewodniczącym, zastępcą przewodniczącego oraz członkami sekcji i komisji mogą być tylko osoby będące członkami Komitetu.