UCHWAŁA NR 10/2020[*]

KOMITETU NAUK PRAWNYCH POLSKIEJ AKADEMII NAUK

z dnia 17 listopada 2020 r.

Komitet Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk jest zaskoczony sposobem prowadzenia przez Ministra Edukacji i Nauki prac nad wykazem czasopism naukowych. Są one nietransparentne, bez konsultacji z właściwymi komitetami naukowymi Polskiej Akademii Nauk, a nadto niezgodne z obowiązującymi w tej sprawie przepisami. Wobec tej sytuacji wyrażamy zdecydowany sprzeciw.

Komitet Nauk Prawnych PAN przypomina swoje stanowisko przekazane MNiSW oraz Komisji Ewaluacji Nauki we wrześniu br. W stanowisku tym Komitet uznał, że w obowiązującym stanie prawnym (art. 265 ust. 9 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, tekst jednolity Dz.U. z 2020 r. poz. 85 ze zm.) niedopuszczalne jest włączanie do wykazu czasopism nieujętych w międzynarodowych bazach czasopism naukowych, a jedyny wyjątek dotyczy czasopism objętych programem „Wsparcie dla czasopism naukowych”.

Komitet Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk przypomina również, że zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk (tekst jednolity Dz.U. z 2020 r. poz. 1796) ocena wydawnictw naukowych należy do ustawowych kompetencji komitetów naukowych PAN, dlatego stanowczo domaga się, by komitety te były zawsze uwzględniane w procesie oceniania wydawnictw i czasopism naukowych.


[*] Niniejsza Uchwała została przyjęta na podstawie § 3 ust. 1 w związku z § 9 ust. 4 Regulaminu Komitetu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk, stanowiącego załącznik do Uchwały nr 3/2020 Komitetu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk z dnia 18 czerwca 2020 r. w sprawie regulaminu Komitetu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk.