Uchwała Nr 3/2020

Komitetu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk

z dnia 18 czerwca 2020 r.

w sprawie regulaminu Komitetu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk

Na podstawie § 44 Statutu Polskiej Akademii Nauk stanowiącego załącznik do uchwały nr 4/2017  Zgromadzenia Ogólnego Polskiej Akademii Nauk z dnia 7 grudnia 2017 r. uchwala się, co następuje:

§ 1

Komitet Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk powołany uchwałą Nr 2/2019 Zgromadzenia Ogólnego Polskiej Akademii Nauk z dnia 27 czerwca 2019 r. uchwala regulamin Komitetu, stanowiący załącznik do uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem następującym po jej zatwierdzeniu zgodnie ze Statutem Polskiej Akademii Nauk.

                           Przewodniczący 

Komitetu Nauk Prawnych PAN

                           Robert Grzeszczak

Załącznik do uchwały Nr 3/2020 Komitetu Nauk Prawnych

Polskiej Akademii Nauk z dnia 18 czerwca 2020 r.

Regulamin Komitetu Nauk Prawnych

Polskiej Akademii Nauk

Uchwalony na zebraniu plenarnym Komitetu

w dniu 18 czerwca  2020 roku [Uchwała nr  3/2020]

§ 1

Regulamin Komitetu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk, zwany dalej "Komitetem", uchwalony został na posiedzeniu plenarnym Komitetu w dniu 18 czerwca 2020 roku [uchwała nr 3/2020] i zatwierdzony przez Prof. Romualda Zabielskiego, Wiceprezesa Polskiej Akademii Nauk w dniu 24.06.2020 r. Komitet działa przy Wydziale I Nauk Humanistycznych i Społecznych PAN, zwanym dalej "Wydziałem I".

§ 2

Komitet obejmuje swoim zakresem działania nauki prawne. Komitet jest samorządną reprezentacją dyscypliny nauk prawnych, służącą integrowaniu uczonych z całego kraju. 

§ 3

Do zadań Komitetu - obok zadań wskazanych w art. 36 ust. 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 roku o Polskiej Akademii Nauk (Dz.U. z 2019 r., poz. 1183, 1655, 2227) - należy podejmowanie wszelkich działań, służących rozwojowi dyscypliny naukowej reprezentowanej przez Komitet oraz wykorzystanie zdobytych osiągnięć dla dobra kraju, a w szczególności:

 1. Analiza i ocena stanu nauki oraz wypowiadanie się w sprawach polityki naukowej państwa, szczególnie kierunków rozwoju i priorytetów badawczych w dyscyplinie reprezentowanej w Komitecie;
 2. Współdziałanie z organami rządowymi, w szczególności z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministerstwem Edukacji Narodowej, Radą Główną Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Polską Komisją Akredytacyjną i Radą Doskonałości Naukowej - w sprawach dotyczących ocen stanu, poziomu, priorytetów badawczych i kierunków rozwoju dyscypliny reprezentowanej przez Komitet;
 3. Inicjowanie badań, tworzenia i rozwoju placówek naukowych w dyscyplinie reprezentowanej w Komitecie oraz ocena programów badawczych i zakresu działania instytucji naukowych na wniosek nadzorujących te instytucje organów rządowych i władz Polskiej Akademii Nauk;
 4. Współdziałanie w upowszechnianiu wyników badań i prac naukowych oraz wprowadzaniu do praktyki społecznej i gospodarczej rezultatów badań w dyscyplinie reprezentowanej w Komitecie, organizowanie w tym celu między innymi dyskusji i konferencji naukowych;
 5. Opracowywanie, na zlecenie organów rządowych, władz Polskiej Akademii Nauk i z własnej inicjatywy, ekspertyz oraz doradztwo naukowe i przedstawianie opinii naukowych w sprawach objętych zakresem działania Komitetu i zagadnień szczególnie ważnych dla życia publicznego oraz społeczno-gospodarczego i kulturalnego rozwoju kraju;
 6. Ocena i wypowiadanie się w sprawach poziomu i potrzeb wydawnictw naukowych w zakresie nauk reprezentowanych w Komitecie oraz prowadzenie działalności wydawniczej;
 7. Analiza i ocena programów nauczania, wypowiadanie się w sprawach kształcenia kadr naukowych oraz prowadzenie działań aktywizujących udział w życiu naukowym kraju i zapewniających rozwój młodej kadry naukowej w dziedzinach objętych zakresem działania Komitetu;
 8. Inicjowanie i prowadzenie współpracy z międzynarodowymi i zagranicznymi organizacjami i ośrodkami naukowymi oraz pełnienie, zgodnie z Uchwałą Prezydium PAN, funkcji komitetu narodowego ds. współpracy z międzynarodowymi organizacjami naukowymi w dyscyplinie reprezentowanej przez Komitet;
 9. Powoływanie sekcji krajowych międzynarodowych unii i stowarzyszeń naukowych;
 10. Opiniowanie kandydatów na członków korespondentów Polskiej Akademii Nauk z zakresu dyscypliny reprezentowanej przez Komitet;
 11. Zgłaszanie i opiniowanie wniosków do nagród naukowych z zakresu dyscypliny reprezentowanej przez Komitet; 
 12. Współpraca ze specjalistycznymi towarzystwami naukowymi z zakresu dyscypliny reprezentowanej przez Komitet;
 13. Inne sprawy, zlecone przez władze Polskiej Akademii Nauk lub podejmowane z inicjatywy Komitetu.

§ 4

 1. W skład Komitetu wchodzą specjaliści określonych dziedzin nauki, w zakresie reprezentowanej przez Komitet problematyki naukowej wybierani przez środowisko naukowe dyscypliny reprezentowanej w Komitecie, wybrani zgodnie z Regulaminem wyborów członków i organów komitetu naukowego, stanowiącym załącznik do Uchwały Prezydium PAN nr 50/2019 z 17 września 2019 roku;
 2. W skład Komitetu wchodzą ponadto członkowie krajowi Polskiej Akademii Nauk odpowiednich specjalności
 3. Komitet może powołać do swojego składu specjalistów z zakresu życia naukowego, gospodarczego i społecznego; posiadają oni status członka Komitetu z pełnymi uprawnieniami. 

§ 5

 1. Tryb wyboru członków Komitetu i jego organów określa Regulamin wyborów członków i organów komitetów naukowych, stanowiący załącznik do Uchwały Prezydium PAN nr 50/2019 z 17 września 2019 roku. 
 1.  Członków Komitetu powołuje Dziekan Wydziału I.

§ 6

 1. Organami Komitetu są: 

           1) Przewodniczący Komitetu,

           2) Prezydium Komitetu.

 1. Posiedzenia Prezydium Komitetu oraz zebrań plenarnych odbywają się w Warszawie lub w innych miejscowościach w Polsce - na zaproszenie uczelni/wydziałów lub instytutów PAN. 
 2. Posiedzenia Prezydium Komitetu oraz zebrania plenarne Komitetu mogą odbywać się w formie zdalnej z wykorzystaniem aplikacji rekomendowanych przez Władze Polskiej Akademii Nauk.

§ 7

 1. Przewodniczący Komitetu zwołuje zebrania Prezydium Komitetu (nie rzadziej niż cztery razy w roku) i zebrania plenarne (nie rzadziej niż dwa razy w roku) i przewodniczy tym zebraniom; ponadto kieruje bieżącą pracą Komitetu oraz reprezentuje Komitet na zewnątrz. W razie nieobecności przewodniczącego, zastępuje go wskazany przez niego albo, w razie niemożności wskazania, przez Dziekana Wydziału I zastępca przewodniczącego Komitetu. 
 2. Prezydium Komitetu może realizować swoją pracę także poprzez wykorzystanie form (narzędzi i technik) elektronicznych (m.in. poczty e-mail, video konferencji, itp.).
 3. Przewodniczący Komitetu zwołuje zebrania plenarne Komitetu (i zebrania Prezydium Komitetu) poprzez powiadomienie członków Komitetu (Prezydium Komitetu) i zainteresowanych osób spoza Komitetu w formie elektronicznej lub papierowej, przesyłając zaproszenie wraz z programem i materiałami na co najmniej 14 dni przed posiedzeniem, z zastrzeżeniem ust. 5.
 4. Przewodniczący Komitetu zwołuje zdalne zebrania plenarne Komitetu (i zebrania Prezydium Komitetu) poprzez powiadomienie członków Komitetu (Prezydium Komitetu) i zainteresowanych osób spoza Komitetu w formie elektronicznej na co najmniej 14 dni przed posiedzeniem, z zastrzeżeniem ust. 5.
 5. W uzasadnionych przypadkach, posiedzenia Prezydium Komitetu mogą być zwoływane ad hoc, poprzez powiadomienie wszystkich jego członków w formie elektronicznej.

§ 8

 1. W skład Prezydium Komitetu wchodzą: 1) przewodniczący, 2) jego zastępca lub zastępcy, nie więcej jednak niż dwóch, 3) członkowie wybrani przez zebranie plenarne Komitetu, nie więcej jednak niż  trzy osoby.
 2. Prezydium Komitetu może wybrać jednego ze swoich członków sekretarzem Komitetu.
 3. W skład Prezydium Komitetu mogą być wybrane i powoływane, zgodnie z ust. 4, 5 i 6, tylko osoby będące członkami Komitetu na daną kadencję.
 4. Przewodniczącego Komitetu, wybranego na pierwszym zebraniu plenarnym Komitetu w nowej kadencji, powołuje Prezydium Polskiej Akademii Nauk, po przedstawieniu wniosku przez Dziekana Wydziału.
 5. Zastępców przewodniczącego, sekretarza i członków Prezydium Komitetu - wybranych na zebraniu plenarnym Komitetu - powołuje Dziekan Wydziału.
 6. W posiedzeniach Prezydium Komitetu mogą uczestniczyć, bez głosu stanowiącego, honorowy przewodniczący lub członkowie honorowi Komitetu albo przewodniczący komisji, sekcji lub zespołów Komitetu (o ile Komitet utworzył takie jednostki) i redaktorzy naczelni wydawnictw Komitetu oraz przedstawiciele specjalistycznych towarzystw naukowych. Uchwałę w tej sprawie podejmuje i dokonuje wyborów zebranie plenarne Komitetu. 

§ 9

 1. Do zadań Prezydium Komitetu należy kierowanie pracami Komitetu, przygotowywanie projektów uchwał, podejmowanie uchwał we wszystkich istotnych merytorycznie i porządkowo sprawach dotyczących funkcjonowania Komitetu i realizacji jego zadań, przygotowanie  planów pracy i sprawozdań z działalności Komitetu, wykonywanie uchwał zebrania plenarnego oraz podejmowanie decyzji w sprawach przekazanych przez zebranie plenarne Komitetu, przez Wydział lub przez Prezydium Polskiej Akademii Nauk, o ile decyzje te nie wymagają zgody zebrania plenarnego Komitetu.
 2. Do ważności uchwał Prezydium Komitetu wymagana jest zwykła większość głosów przy obecności co najmniej połowy liczby jego członków. W razie równej liczby głosów rozstrzyga głos przewodniczącego zebrania.
 3. Uchwały Prezydium Komitetu w sprawach personalnych podejmowane są w głosowaniu tajnym.
 4. W sprawach niecierpiących zwłoki, z wyłączeniem spraw personalnych, Przewodniczący Komitetu może zarządzić głosowanie z wykorzystaniem poczty elektronicznej.

§ 10

 1. Zebrania plenarne Komitetu odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż dwa razy w roku. 
 2. Dla ważności uchwał zebrania plenarnego Komitetu wymagana jest zwykła większość głosów, przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków danego organu. W razie równej liczby głosów rozstrzyga głos przewodniczącego.
 3. Uchwały zebrania plenarnego Komitetu mogą zostać przyjęte na posiedzeniu odbywającym się w formie zdalnej przy wykorzystaniu aplikacji rekomendowanych przez Władze Polskiej Akademii Nauk.
 4. Z posiedzeń Prezydium Komitetu i zebrań plenarnych Komitetu sporządza się protokół, który podpisuje przewodniczący posiedzenia i protokolant. Protokół doręcza się w sposób zwyczajowo przyjęty członkom Komitetu.
 5. Przewodniczący Komitetu opracowuje komunikat z informacją o przedmiocie debaty po każdym z posiedzeń plenarnych Komitetu oraz zebraniu Prezydium Komitetu i przekazuje je do wiadomości przedstawicielom społeczności akademickiej.

§ 11 

 1. Dla wykonania ustawowych zadań Komitetu oraz wymienionych w § 3, zebranie plenarne Komitetu może tworzyć, w drodze uchwały zgodnie z § 5 pkt. 6-9 Regulaminu wyborów członków i organów komitetów naukowych, stanowiącym załącznik do Uchwały Prezydium PAN nr 50/2019 z 17 września 2019 roku, wewnętrzne jednostki organizacyjne: komisje, sekcje lub zespoły zadaniowe. Dziekan Wydziału może zgłosić uwagi lub zastrzeżenia do uchwały w sprawie utworzenia komisji, sekcji lub zespołu (tzw. wewnętrznych jednostek organizacyjnych). 
 2. Członkowie komisji, sekcji lub zespołów są wybierani w drodze uchwały przez zebranie plenarne Komitetu. Przewodniczącego, jego zastępców lub zastępcę oraz sekretarza - o ile ich powołanie jest uzasadnione - komisji, sekcji lub zespołu, powołuje Dziekan Wydziału.
 3. W skład komisji lub sekcji Komitetu mogą wchodzić również osoby niebędące członkami Komitetu, z zastrzeżeniem, że przewodniczącym sekcji i komisji mogą być wyłącznie członkowie Komitetu.
 4. Jako komisje lub sekcje Komitetu mogą działać sekcje krajowe międzynarodowych unii i stowarzyszeń naukowych. Ich powołanie odbywa się na zasadach określonych w ustawieo Polskiej Akademii Nauk oraz w Statucie Polskiej Akademii Nauk.

§ 12

 1. Komitet wspiera wysoki poziom merytoryczny czasopism objętych zakresem działalności Komitetu zgodnie z zawartymi umowami; wspomaga ich wydawanie; a Prezydium Komitetu dokonuje ich merytorycznej oceny przynajmniej raz w roku;
 2. Redaktor Naczelny „Państwa i Prawa” oraz Komitet Redakcyjny powoływani są przez Dziekana Wydziału I, na wniosek Komitetu, z grona prawników wybitnych i zasłużonych dla polskiej nauki oraz praktyki prawa;
 3. Komitet może wspomagać merytorycznie inne czasopisma zajmujące się problematyką związaną z naukami objętymi zakresem działalności Komitetu; 
 1. Komitet sprawuje nadzór nad organizacją imiennych konkursów na najlepsze prace doktorskie oraz habilitacyjne w zakresie dyscypliny objętej zakresem działalności Komitetu w celu krzewienia ich osiągnięć, zgodnie z regulaminem konkursu.