W 2015 r. upływa pięcioletnia kadencja Komitetu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk, do którego zakresu działania należą sprawy wymienione w art. 36 ust. 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. Nr 96 poz. 619 ze zm.), z uwzględnieniem specyfiki dyscyplin w dziedzinie nauk prawnych (uchwała Nr 1/2012 Komitetu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk z dnia 22 marca 2012 r. w sprawie regulaminu Komitetu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk).

Członkowie Komitetu pochodzą z wyboru, który przeprowadza się przez tajne zgłaszanie kandydatów na kartach do głosowania. Kandydatów na członków komitetu legitymujących się co najmniej stopniem doktora habilitowanego, w liczbie nie większej niż 10 osób, zgłaszają Komisji Wyborczej Komitetu Nauk Prawnych PAN pracownicy naukowi posiadający co najmniej stopień doktora habilitowanego z zakresu nauk prawnych (§ 3 par. 1 załącznika do uchwały nr 28/2011 Prezydium Polskiej Akademii Nauk z dnia 26 maja 2011 r. w sprawie regulaminu trybu wyboru członków komitetu naukowego i jego organów).

W najbliższych dniach pracownicy naukowi legitymujący się co najmniej stopniem doktora habilitowanego, otrzymają pakiety wyborcze Komisji Wyborczej Komitetu Nauk Prawnych PAN obejmujące: list przewodni Przewodniczącego Komisji, kartę do głosowania oraz oświadczenie o wyrażeniu zgody na kandydowanie. Warunkiem oddania ważnego głosu jest odesłanie oryginalnej i ostemplowanej pieczęcią Komitetu karty do głosowania, wpisując nie więcej niż 10 osób posiadających bierne prawo wyborcze (§ 3 par. 1 załącznika do uchwały nr 28/2011 Prezydium Polskiej Akademii Nauk z dnia 26 maja 2011 r. w sprawie regulaminu trybu wyboru członków komitetu naukowego i jego organów).

Bierne prawo wyborcze przysługuje wszystkim osobom legitymującym się co najmniej stopniem doktora habilitowanego w zakresie nauk prawnych. Członkowie Polskiej Akademii Nauk staną się członkami Komitetu Nauk Prawnych niezależnie od tego, czy zostaną wybrani w głosowaniu. Nie ma jednak formalnych przeszkód, by byli wskazani na karcie do głosowania.

 Kartę oraz oświadczenie należy odesłać w nieprzekraczalnym terminie do 5 października 2015 r. (decyduje data stempla pocztowego) na adres Wydziału I Nauk Humanistycznych i Społecznych Polskiej Akademii Nauk: pl. Defilad 1, skrytka pocztowa 24, 00-901 Warszawa, z dopiskiem: Komitet Nauk Prawnych PAN.