POSIEDZENIE KOMITETU NAUK PRAWNYCH PAN
(WARSZAWA, 19 II 2004)


Posiedzenie Komitet miało charakter organizacyjny oraz programowy.
Merytoryczną część posiedzeniu stanowiła dyskusja na temat „Czy potrzebny jest nowy Kodeks postępowania cywilnego?”. Jej podstawą były referaty przedstawione przez prof. Tadeusza Erecińskiego (UW) oraz prof. Witolda Broniewicza (UŁ).
Prof. T. Ereciński zdecydowanie opowiedział się za koniecznością przystąpienia do prac nad nową kodyfikacją postępowania cywilnego, zwracając jednak uwagę na dysfunkcję obecnego sposobu stanowienia prawa w Polsce. Za nową kodyfikacją przemawiają jego zdaniem zmiany dokonywane w całym systemie prawa – jak choćby wejście w życie nowej Konstytucji, zawierającej liczne uregulowania prawne odnoszące się do postępowania sądowego, czy rychłe już przystąpienie Polski do Unii Europejskiej i wynikające stąd skutki w tym konieczność dostosowania polskiego kpc do unijnego dorobku prawnego. Również za takim działaniem przemawiają argumenty wynikające z oceny stanu legislacyjnego obecnego kodeksu oraz adekwatności niektórych zawartych w nim rozwiązań. Referent wskazał tu na takie kwestie, jak rażąca kazuistyka, nadmierna liczba postępowań odrębnych, konieczność nowego przemyślenia i ewentualnego rozszerzenia przymusu adwokackiego w postępowaniu cywilnym oraz łącznego normowania postępowania procesowego i nieprocesowego, potrzeba rozważenia większej komplementarności poszczególnych postępowań sądowych.
Na wstępie swojego wystąpienia prof. W. Broniewicz odrzucił potrzebę ponownej kodyfikacji postępowania cywilnego, zauważając równocześnie potrzebę dokonywania w nim niezbędnych zmian oraz poprawek o charakterze legislacyjnym. Zwrócił uwagę m.in. na konieczność „wyprowadzenia” z obecnego kpc znajdujących się tam postępowań o charakterze administracyjnym. Postulował przyjęcie jako reguły, aby postępowanie cywilne wszczynane być mogło wyłącznie przez wniesienie powództwa. Zwrócił również uwagę na doświadczenia innych krajów, tam gdzie obowiązuje (bądź nie) ustawa lub kodeks odnoszący się do postępowania cywilnego oraz w dokonywaniu tam zmian w tychże regulacjach.
W dyskusji udział wzięli (w kolejności zabierania głosu) profesorowie – E. Łętowska, J. Borkowski, M. Pazdan, Z. Radwański, M. Filar, A. Całus, S. Waltoś.
Sygnalizowana była kwestia podniesienia legitymizacji władzy wykonywanej przez sędziów (E. Łętowska). Podkreślano konieczność większego rozważenia czynnika europeizacji (E. Łętowska) oraz nowych zasad konstytucyjnych w postępowaniu cywilnym (Z. Radwański). Proponowano potrzebę ponownej publikacji w „Dzienniku Ustaw” obecnego kodeksu, z zachowaniem ciągłości numeracji artykułów (J. Borkowski). Zwrócono uwagę na konieczność rozwoju alternatywnych, pozasądowych sposobów załatwiania sporów cywilnych (M. Pazdan) oraz udrożnienia całego postępowania cywilnego oraz egzekucji (M. Filar). Zauważono również pewne tendencje do ograniczonego zbliżania się instytucji postępowań cywilnych i karnych (S. Waltoś). Podkreślono potrzebę szczegółowej refleksji nad rzeczywistym stanem rozwiązań prawnych w zakresie postępowania cywilnego przed ewentualnym rozpoczęciem prac kodyfikacyjnych (A. Całus), przy konieczności uwzględnienia zjawiska dezintegracji projektów ustaw w wewnatrzsejmowym postępowaniu ustawodawczym z jakim mamy obecnie do czynienia (M. Filar).
W podsumowaniu prof. T. Ereciński postawił tezę, że w swoim orzecznictwie Trybunał Konstytucyjny ocenia przepisy postępowania cywilnego znacznie bardziej restrykcyjnie niż przepisy innych postępowań. Raz jeszcze podkreślił potrzebę rozwinięcia przymusu adwokackiego w postępowaniu cywilnym oraz nowej kodyfikacji. Prof. W. Broniewicz wyeksponował natomiast kwestię postępowania legislacyjnego i jego obecnej nieadekwatności do racjonalnego podejmowania radykalnych zmian w rozwiązaniach kodeksowych.
Na wniosek Przewodniczącego KNP, Komitet jednogłośnie uzupełnił porządek obrad posiedzenia oraz powołał w skład Komitetu nowego sekretarza dra Marka Zubika.
Kolejnym punktem porządku obrad była sprawa powołania składu Kolegium Redakcyjnego miesięcznika „Państwo i Prawo” na kadencję w latach 2004 - 2007. Ten punkt porządku rozpoczął swoim wystąpieniem prof. Leszek Kubicki – dotychczasowy Redaktor Naczelny czasopisma. Omawiając kwestię dokonań Komitetu Redakcyjnego, którego kadencja minęła, wskazał na trudności finansowe z jakimi przychodzi się zmagać miesięcznikowi. Zwrócił uwagę na zjawisko, iż mimo radykalnego zwiększenia się liczby studentów studiów prawniczych, sprzedaż egzemplarzy „Państwa i Prawa” pozostaje stale na tym samym, relatywnie niskim poziomie. L. Kubicki wskazał na efekty współpracy z nowym wydawcą, reaktywowanie konkursu miesięcznika na najlepsze rozprawy doktorskie i habilitacyjne, skrócenie okresu wydawniczego, ustabilizowanie objętości poszczególnych numerów.
Komitet jednogłośnie podjął uchwałę, w której bardzo wysoko ocenił działalność Komitetu Redakcyjnego za ostatnie dwie kadencje, wskazując wkład poszczególnych osób w utrzymaniu rangi tego miesięcznika.
Przewodniczący KNP zaproponował przyjęcie reguł wyboru nowego składu Komitetu Redakcyjnego. Ustalenie składu osobowego uwzględnić ma wszystkie podstawowe dziedziny nauk prawniczych, przy jednoczesnym powołaniu osób spośród różnych ośrodków akademickich. Po dyskusji Komitet jednogłośnie powołał nowy skład Komitetu Redakcyjnego na kadencję 2004 – 2007, rekomendując prof. L. Kubickiego na Redaktora Naczelnego miesięcznika „Państwo i Prawo”.
Kolejnym punktem porządku posiedzenia była sprawa nagród Prezesa Rady Ministrów za rozprawy doktorskie i habilitacyjne oraz za wybitny dorobek naukowy. Poszczególne rady wydziałów prawa rekomendowały Komitetowi Nauk Prawych cztery rozprawy doktorskie (dwie pracowników Uniwersytetu Warszawskiego oraz dwie z Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu) i jednego kandydata do nagrody za wybitny dorobek naukowy (Uniwersytet Jagielloński). W tym roku nie została zgłoszona żadna rozprawa habilitacyjna. Komitet powołał recenzentów w wewnętrznym postępowaniu oceniającym, powierzając Prezydium Komitetu dokonanie ostatecznego wyboru zgłoszonych kandydatur w oparciu o sporządzone opinie.
Ostatni punkt porządku obrad stanowiła kwestia wskazania przez Komitet, na wniosek Prezesa Polskiej Akademii Nauk, wiodących dyscyplin nauki prawa przewidywanych na najbliższe 10 lat oraz osiągnięć poszczególnych gałęzi prawa w ostatnich 25 latach. Komitet zwrócił się do przedstawicieli poszczególnych dziedzin o sporządzenie odpowiednich skrótowych omówień. Komitet upoważnił Prezydium do sporządzenia odpowiednich opracowań w tychże sprawach i przedstawienia ich władzom PAN.
Na koniec ustalono, że kolejne posiedzenie Komitetu Nauk Prawnych odbędzie się 13 maja i będzie poświecone kwestii konieczności kodyfikacji prawa cywilnego materialnego. Z prośbą o przygotowanie wystąpienia w tej sprawie zwrócono się do prof. Z. Radwańskiego.Marek Zubik