1. 21 lutego 2020 r. – Posiedzenie inauguracyjne nowej kadencji KNP PAN 2020-2023 – wybór Przewodniczącego KNP PAN prof. R. Grzeszczaka, Zastępców Przewodniczącego oraz składu osobowego Prezydium Komitetu

 

18 czerwca 2020 r. - temat: Problem indeksacji polskich czasopism prawnych i planów znowelizowania relewantnych aktów prawnych przez MNiSW, referat wprowadzający prof. UG dr hab. G. Wierczyński (referat pt. Problem oceny parametrycznej polskich czasopism naukowych z dziedziny nauk prawnych)

 

17 września 2020 r. - temat: Problem awansów pracowników naukowych w dyscyplinie prawo, referat zaprezentował Pan Prof. UO dr hab. P. Stec

 

15 października 2020 r. - temat: O nieświadomym uwikłaniu prawników – etyczne problemy wojny na interpretacje, referat zaprezentowała Pani Prof. dr hab. E. Łętowska

 

10 grudnia 2020 r. - temat: Proceduralne aspekty postępowań awansowych  referaty zaprezentowali Pan Prof. Z. Kmieciak UŁ (referat pt. Odpowiednie stosowanie przepisów k.p.a. w sprawach nadawania stopni naukowych i tytułu profesora) oraz Pan Dr M. Wojtuń (referat pt. Partycypacja w postępowaniach awansowych w świetle nowego modelu regulacji tych postępowań)

 

04 marca 2021 r. – temat: Nauczanie prawa w czasie kryzysu praworządności w Polsce – referaty zaprezentowali Pani Prof. M. Florczak-Wątor, WPiA UJ, (referat pt. Nauczanie prawa konstytucyjnego w warunkach kryzysu konstytucyjnego) oraz Pan Prof. P. Łuków Dziekan Wydziału Filozofii UW, Przewodniczący Komitetu Etyki w Nauce PAN (referat pt.Ocena postaw moralnych/etycznych naukowców)

  

 

11 czerwca 2021 r. – tematyka dot.  Szeroko rozumianych problemów związanych z awansami naukowymi – referat zaprezentował Prof. B. Sitek, SWPS, (referat pt. Propozycje nowelizacji ustawy 2.0 w zakresie awansów naukowych - stanowisko RDN).

 

16 września 2021 r. – temat: Problematyka punktacji czasopism naukowych i oceny okresowej pracownik w naukowych – referaty zaprezentowali Pan Prof. E. Kulczycki, UAM w Poznaniu (referat pt.Jak można oceniać czasopisma prawnicze na potrzeby ewaluacji jednostek naukowych?) oraz Pan Prof. G. Wierczyński WPiA UG (referat pt. Wykaz czasopism naukowych z dziedziny nauk prawnych z perspektywy danych o cytowaniach dostępnych w bazie Google Scholar)

 

11 października 2021 r. – temat: Nadzwyczajne posiedzenie KNP PAN w zw z rozstrzygnięciem TK z dn 7.10.2021 r. (referat wprowadzający: Prof. dr hab. R. Grzeszczak – Przewodniczący KNP PAN)

 

18 listopada 2021 r. – tematyka dot.Świadomości prawnej społeczeństwa, referaty zaprezentowali Pani Prof. G. Skąpska, Pani mgr E. Radomska oraz Pan mgr. M. Wróbel, UJ,(referat pt. Świadomość prawns społeczeństwa polskiego: diagnoza, typy, drogi kształtowania)

  

 27 stycznia 2022 r. – tematyka dot. Ustawodawstwa w czasach pandemii, referaty zaprezentowali Pani Prof. S. Wronkowska-Jaśkiewicz UAM w Poznaniu (referat pt. Ustawodawstwo w czsach pandemii) oraz Pan Dr A. Jakubowski WPiA UW (referat pt. Przepustki elektroniczne – między marzeniem administratywisty a koszmarem konstytucjonalisty)

 

 24 marca 2022 r. – tematyka dot. Stosowania podsłuchów i elektronicznej inwigilacji, referaty zaprezentowali: Pani Prof. UJ dr hab. D. Szumiło-Kulczycka (temat: Podsłuch i elektroniczna inwigilacja – stary problem nowe wyzwania) oraz Pan Prof. dr hab. A. Sakowicz UwB (temat: Standard konstytucyjny i konwencyjny stosowania kontroli operacyjnej w Polsce)

 

09 czerwca 2022 r. – temat: . Ukraina - Unia Europejska - stowarzyszenie (wczoraj) - wojna (dziś) - członkostwo (jutro?), referaty zaprezentowali: Pani Prof. M. Szwarc PAN (referat pt. Rule of law w relacjach Ukraina - Unia Europejska - wczoraj i jutro) oraz Pani Prof. S. Majkowska-Szulc WPiA UG (referat pt. Perspektywy rozwoju obrotu gospodarczego między UE a Ukrainą)

 

 

22 września 2022 r. – Konferencja naukowa nt. Kultura prawna Polski A.D. 2022. (więcej informacji: https://www.wpia.uw.edu.pl/pl/konferencje/kultura-prawna-polski-a-d-2022)

 

 

 08 grudnia 2022 r. – dyskusja dot. Problemu ewaluacji polskich uczelni, referaty zaprezentowali: Pani Dr A. Drabek UŚ w Katowicach (referat pt. Polska Bibliografia Naukowa jako repozytorium danych po ewaluacji) oraz Pan Prof. B. Brożek UJ (referat pt. Nieudana ewaluacja). 
 
 
23 lutego 2023 r. – dyskusja nt. Europejskiego i polskiego standardu wolnych wyborów (w ujęciu prawniczym i politologicznym), referaty zaprezentowali: Pani Prof. dr hab. Magdalena Musiał-Karg (ref. pt All-)postal voting challenge” w Polsce. Co i dlaczego poszło nie tak?) oraz Pan Prof. dr hab. Krzysztof Skotnicki (ref. pt Wolne i uczciwe wybory – standardy w demokratycznym państwie prawnym).
 
 

20 kwietnia 2023 r. – dyskusja nt. Dynamicznej wykładni EKPCz, referat zaprezentował Pan Prof. dr hab. L. Garlicki, tytuł referatu: „EKPCz jako „żyjący instrument”, czyli o legitymizmie dynamicznej wykładni Konwencji

 

15 czerwca 2023 r. – dyskusja pt. Prawo Hammurabiego, wstęp do dyskusji zaprezentował Pan Prof. dr hab. S. Waltoś. Natomiast referaty wygłosili Pani Prof. dr hab. K. Dudka z Uniwersytetu im. Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie (referat pt. O „hammurabizacji” prawa karnego procesowego w świetle zmian w Kodeksie postępowania karnego) oraz Pan Prof. dr hab. J. Giezek z Uniwersytetu Wrocławskiego (referat pt. Znowelizowany kodeks karny jako instrument odwetowego reagowania na czyn zabroniony. W kierunku „hamurabizacji” polskiego prawa karnego)

 

12 października 2023 r. - Konferencja naukowa pt. O potrzebie nowelizacji ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, ocena regulacji i praktyki stosowania przepisów po pięciu latach obowiązywania ustawy
 
 
07 grudnia 2023 r. - referat: Pan Prof. dr hab. Robert Grzeszczak Przewodniczący KNP PAN